Masterat


Admitere la studii universitare de masterat – înscriere online


Meniu rapid

  1. Informații generale
  2. Calendar admitere
  3. Număr locuri
  4. Metoda de selecție
  5. Acte necesare

1. Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2017 la studii universitare de master (2 ani) pentru absolvenții cu diplomă ai ciclului de studii universitare de licență (3 sau 4 ani) sau ai studiilor universitare de lungă durată (4 sau 5 ani), pe două domenii de studii: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor.

Admiterea se face pe programe de studii și pe forme de finanțare (buget sau taxă). Candidații vor achita o singura taxă, indiferent de numărul de opțiuni exprimate în fișa de înscriere.

Absolvenții studiilor universitare și postuniversitare de master ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diploma de Master și calificarea de Inginer Master în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare subvenționate în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2017-2018.


2. Calendar admitere

Sesiunea septembrie 2017

Înscrierea candidaților11 - 15 septembrie 2017
Proba eliminatorie de lb. engleza (pentru programele de master in lb. engleza)16 septembrie 2017
Interviu (pentru toate programele de master)16 septembrie 2017
Afisarea rezultatelor preliminare16 septembrie 2017
Depunere acte in original18, 19 septembrie 2017
Afisare rezultate finale19 septembrie 2017


3. Număr locuri – sesiunea septembrie 2017

Facultatea de Automatică și Calculatoare scoate la concurs pentru sesiunea de admitere din septembrie 2017 un număr de 18 locuri finanțate de la bugetul de stat și un număr de 57 de locuri în regim de taxă.

Există posibilitatea suplimentării locurilor finanțate de la bugetul de stat!


4. Metoda de selecție

Concurs de dosare și probă orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu:

MA = 0,6 * MLD + 0,4 * NPVC

unde:

  • MA = Media de admitere
  • NPVC = Nota obținută la proba orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu. Pentru aceastǎ probǎ nota minimǎ de admitere este 5.
  • MLD = Media de la examenul de licență (3 sau 4 ani) sau media examenului de diplomă (4 sau 5 ani)

La programele de master se poate înscrie orice absolvent al unui program de studii de licența sau de lungă durată.

Proba orală de verificare a cunoștințelor din domeniu se organizează pentru fiecare domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației, respectiv Ingineria sistemelor.

Pentru domeniul Calculatoare și tehnologia informației proba oralǎ constǎ în discuţii pe o temǎ propusǎ de candidat, relevantǎ pentru programele de studiu pentru care a optat. Se urmǎreşte în primul rând verificarea unor cunoştinţe de bazǎ privind Arhitectura sistemelor de calcul şi Programarea calculatoarelor.

Pentru domeniul Ingineria sistemelor proba orală constă din prezentarea și discuții pe o temă de proiect propusă de către candidat din domeniul sistemelor automate și informaticii aplicate, relevantă pentru specializările Sisteme și control automat (Systems and Control) și Sisteme de control încorporate.

Pentru specializările în limba engleză se va susține o probă de competență lingvistică apreciată cu calificativul admis / respins. Comisia de admitere pe facultate poate aproba echivalarea probei de competență lingvistică cu un certificat de competență lingvistică prezentat de candidat și recunoscut de Colectivul de limbi străine din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Criteriul de departajare în caz de medii egale de admitere:

Pentru medii de admitere egale, departajarea se face în funcție de nota obținută de candidat la susținerea proiectului de diplomă (licență).


5. Acte necesare

Acte necesare pentru absolvenții de studii universitare de licență – promoția 2017

Acte suplimentare pentru absolvenții studiilor universitare de licență – promoția 2016 și anterior

Dosar plic – model de completare