Masterat


 

Meniu rapid

  1. Rezultatele admiterii
  2. Concursul de admitere – test engleză și interviuri
  3. Informații generale
  4. Procedura de înscriere (actualizat 13.07.2019)
  5. Calendar admitere (actualizat 04.09.2019)
  6. Număr de locuri (actualizat 09.09.2019)
  7. Metoda de selecție
  8. Actele necesare
  9. Taxa de înscriere

(Reproducerea listelor afișate, prin orice mijloace, este strict interzisă!)


Rezultatele admiterii

Rezultate admitere masterat

 Candidații care își confirmă locul trebuie să achite taxa de înmatriculare de 50 lei (la sediul facultății, exclusiv prin card bancar), să depună fișa de înmatriculare completată la comisia de admitere și să completeze dosarul cu actele în original (dacă este cazul).


Concursul de admitere – test engleză și interviuri

Test engleză masterat

Candidații înscriși la concursul de admitere la studii universitare de masterat, care au optat pentru programe de studii cu predare în limba engleză, vor susține testul de limba engleză marți, 23.07.2019, în Amfiteatrul AC0-1, începând cu ora 8:00

Lista candidaților care trebuie să susțină testul de limbă engleză

Observație: Absolvenții Facultății de Automatică și Calculatoare din Iași nu vor susține testul de limba engleză întrucât aceștia vor primi un certificat de competență lingvistică din partea Departamentului de Limbi Străine.

Programare interviuri masterat

CI
DSWT
SDTW
SC/SCI – comisia 1
SC/SCI – comisia 2

 


Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2019 la studii universitare de master (2 ani) pentru absolvenții cu diplomă ai ciclului de studii universitare de licență (3 sau 4 ani) sau ai studiilor universitare de lungă durată (4 sau 5 ani), pe două domenii de studii: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor.

Admiterea se face pe programe de studii și pe forme de finanțare (buget sau taxă). Candidații vor achita o singura taxă, indiferent de numărul de opțiuni exprimate în fișa de înscriere.

Absolvenții studiilor universitare și postuniversitare de master ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diploma de Master și calificarea de Inginer Master în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare subvenționate în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2019-2020.


Procedura de înscriere

Pentru a te înscrie la programele de studii de masterat din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare trebuie să urmezi doar doi pași:

 1. Înscrie-te online la adresa https://www.admitere2019-master.tuiasi.ro.
  Dacă din diverse motive nu poți să faci acest lucru, nu este nicio problemă, vei putea completa formularul online la facultate.
 2. Te așteptăm apoi la comisia de admitere a Facultatății de Automatică și Calculatoare pentru a prezenta dosarul tău de concurs (vezi actele necesare) și pentru a finaliza înscrierea!

 


Calendar admitere

Sesiunea septembrie 2019

Înscrierea candidaților16-18 septembrie 2019
Proba eliminatorie de lb. engleza (pentru programele de master in lb. engleza)19 septembrie 2019
Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu (interviu) (pentru toate programele de master)19 septembrie 2019
Afisarea rezultatelor preliminare19 septembrie 2019
Depunere acte in original20 și 23 septembrie 2019
Afisare rezultate finale23 septembrie 2019


 Număr de locuri – sesiunea septembrie 2019

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii:

  • Sisteme distribuite și tehnologii Web (SDTW)
   • 5 locuri bugetate
   • 8 locuri cu taxă
  • Distributed Systems and Web Technologies (DSWT)
   • 10 locuri bugetate
   • 10 locuri cu taxă
  • Calculatoare încorporate (CI)
   • 7 locuri bugetate
   • 12 locuri cu taxă
Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii:

  • Sisteme de control încorporate (SCI)
   • 17 locuri bugetate
   • 3 locuri cu taxă
  • Systems and Control (SC)
   • 12 locuri bugetate
   • 10 locuri cu taxă


 Metoda de selecție

Concurs de dosare și probă orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu:

MA = 0,6 * MLD + 0,4 * NPVC

unde:

 • MA = Media de admitere
 • NPVC = Nota obținută la proba orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu. Pentru aceastǎ probǎ nota minimǎ de admitere este 5.
 • MLD = Media de la examenul de licență (3 sau 4 ani) sau media examenului de diplomă (4 sau 5 ani)

La programele de master se poate înscrie orice absolvent al unui program de studii de licența sau de lungă durată.

Proba orală de verificare a cunoștințelor din domeniu se organizează pentru fiecare domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației, respectiv Ingineria sistemelor.

Pentru domeniul Calculatoare și tehnologia informației proba oralǎ constǎ în discuţii pe o temǎ propusǎ de candidat, relevantǎ pentru programele de studiu pentru care a optat. Se urmǎreşte în primul rând verificarea unor cunoştinţe de bazǎ privind Arhitectura sistemelor de calcul şi Programarea calculatoarelor.

Pentru domeniul Ingineria sistemelor proba orală constă din prezentarea și discuții pe o temă de proiect propusă de către candidat din domeniul sistemelor automate și informaticii aplicate, relevantă pentru specializările Sisteme și control automat (Systems and Control) și Sisteme de control încorporate.

Pentru specializările în limba engleză se va susține o probă de competență lingvistică apreciată cu calificativul admis / respins. Comisia de admitere pe facultate poate aproba echivalarea probei de competență lingvistică cu un certificat de competență lingvistică prezentat de candidat și recunoscut de Colectivul de limbi străine din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Criteriul de departajare în caz de medii egale de admitere:

Pentru medii de admitere egale, departajarea se face în funcție de nota obținută de candidat la susținerea proiectului de diplomă (licență).


Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

Acte necesare pentru absolvenții de studii universitare de licență – promoția 2019

Acte suplimentare master pentru absolvenții studiilor universitare de licență – promoția 2018 și anterior

Dosar plic master – model de completare


Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 200 lei.

Taxa poate fi plătită:

 • la facultate (doar cu cardul)
 • prin transfer bancar, în contul Universității deschis la Trezoreria Iași, caz în care trebuie specificate următoarele informații:
BENEFICIAR: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLATII: taxa de înscriere la concursul de admitere AC Iași

Transferul bancar se poate face la orice bancă comercială sau la Poșta Română. Taxa achitată astfel va intra in contul universității, cel mai devreme, a doua zi lucrătoare!