Masterat


Meniu rapid

 1. Informații generale
 2. Calendar admitere
 3. Număr locuri
 4. Metoda de selecție
 5. Acte necesare

1. Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2018 la studii universitare de master (2 ani) pentru absolvenții cu diplomă ai ciclului de studii universitare de licență (3 sau 4 ani) sau ai studiilor universitare de lungă durată (4 sau 5 ani), pe două domenii de studii: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor.

Admiterea se face pe programe de studii și pe forme de finanțare (buget sau taxă). Candidații vor achita o singura taxă, indiferent de numărul de opțiuni exprimate în fișa de înscriere.

Absolvenții studiilor universitare și postuniversitare de master ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diploma de Master și calificarea de Inginer Master în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare subvenționate în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2018-2019.


2. Calendar admitere

Sesiunea iulie 2018

Înscrierea candidaților9 - 14 iulie 2018
Proba eliminatorie de lb. engleza (pentru programele de master in lb. engleza)16 iulie 2018
Interviu (pentru toate programele de master)16 iulie 2018
Afisarea rezultatelor preliminare16 iulie 2018
Depunere acte in original - Etapa I17, 19, 20 iulie 2018
Afisare rezultate etapa I20 iulie 2018
Depunere acte in original - Etapa II23- 28 iulie 2018
Afisare rezultate finale28 iulie 2018


3. Număr locuri – sesiunea iulie 2018

Capacitatea de școlarizare pentru sesiunea de admitere iulie 2018 este de 50 de locuri (buget + taxă) pentru fiecare program de master.

Mai multe detalii în lunile premergătoare concursului de admitere 2018.

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii:

  • Sisteme distribuite și tehnologii Web
  • Distributed Systems and Web Technologies
  • Calculatoare încorporate

Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii:

  • Sisteme de control încorporate
  • Sisteme și control automat
  • Systems and Control


4. Metoda de selecție

Concurs de dosare și probă orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu:

MA = 0,6 * MLD + 0,4 * NPVC

unde:

 • MA = Media de admitere
 • NPVC = Nota obținută la proba orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu. Pentru aceastǎ probǎ nota minimǎ de admitere este 5.
 • MLD = Media de la examenul de licență (3 sau 4 ani) sau media examenului de diplomă (4 sau 5 ani)

La programele de master se poate înscrie orice absolvent al unui program de studii de licența sau de lungă durată.

Proba orală de verificare a cunoștințelor din domeniu se organizează pentru fiecare domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației, respectiv Ingineria sistemelor.

Pentru domeniul Calculatoare și tehnologia informației proba oralǎ constǎ în discuţii pe o temǎ propusǎ de candidat, relevantǎ pentru programele de studiu pentru care a optat. Se urmǎreşte în primul rând verificarea unor cunoştinţe de bazǎ privind Arhitectura sistemelor de calcul şi Programarea calculatoarelor.

Pentru domeniul Ingineria sistemelor proba orală constă din prezentarea și discuții pe o temă de proiect propusă de către candidat din domeniul sistemelor automate și informaticii aplicate, relevantă pentru specializările Sisteme și control automat (Systems and Control) și Sisteme de control încorporate.

Pentru specializările în limba engleză se va susține o probă de competență lingvistică apreciată cu calificativul admis / respins. Comisia de admitere pe facultate poate aproba echivalarea probei de competență lingvistică cu un certificat de competență lingvistică prezentat de candidat și recunoscut de Colectivul de limbi străine din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Criteriul de departajare în caz de medii egale de admitere:

Pentru medii de admitere egale, departajarea se face în funcție de nota obținută de candidat la susținerea proiectului de diplomă (licență).


5. Acte necesare

Lista actelor necesare înscrierii va fi comunicată în luna premergătoare concursului de admitere 2018.