Masterat
Meniu rapid

  1. Informații generale
  2. Calendar admitere
  3. Număr de locuri
  4. Metoda de selecție


1. Informații generale

Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează Admiterea 2019 la studii universitare de master (2 ani) pentru absolvenții cu diplomă ai ciclului de studii universitare de licență (3 sau 4 ani) sau ai studiilor universitare de lungă durată (4 sau 5 ani), pe două domenii de studii: Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor.

Admiterea se face pe programe de studii și pe forme de finanțare (buget sau taxă). Candidații vor achita o singura taxă, indiferent de numărul de opțiuni exprimate în fișa de înscriere.

Absolvenții studiilor universitare și postuniversitare de master ai Facultății de Automatică și Calculatoare primesc Diploma de Master și calificarea de Inginer Master în domeniul și programul de studii absolvite.

Toți candidații declarați admiși și înmatriculați în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iași, vor avea asigurate locuri de cazare subvenționate în caminele studențești din campusul Tudor Vladimirescu în anul universitar 2019-2020.


2. Calendar admitere

Sesiunea iulie 2019

Înscrierea candidaților15-20 iulie 2019
Proba eliminatorie de lb. engleza (pentru programele de master in lb. engleza)23 iulie 2019
Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu (interviu) (pentru toate programele de master)23 iulie 2019
Afisarea rezultatelor preliminare23 iulie 2019
Depunere acte in original - Etapa I24 - 25 iulie 2019
Afisare rezultate etapa I25 iulie 2019
Depunere acte in original - Etapa II26 - 29 iulie 2019
Afisare rezultate finale29 iulie 2019


3. Număr de locuri – sesiunea iulie 2019

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programe de studii:

  • Sisteme distribuite și tehnologii Web (SDTW)
   • 27 locuri bugetate
   • 13 locuri cu taxă
   • 0 locuri bugetate pentru candidați de etnie romă
   • 1 loc pentru români din Republica Moldova cu bursă
   • 1 loc pentru români din Republica Moldova fără bursă
  • Distributed Systems and Web Technologies (DSWT)
   • 25 locuri bugetate
   • 10 locuri cu taxă
   • 0 locuri bugetate pentru candidați de etnie romă
   • 0 locuri pentru români din Republica Moldova cu bursă
   • 0 locuri pentru români din Republica Moldova fără bursă
  • Calculatoare încorporate (CI)
   • 28 locuri bugetate
   • 12 locuri cu taxă
   • 0 locuri bugetate pentru candidați de etnie romă
   • 1 loc pentru români din Republica Moldova cu bursă
   • 1 loc pentru români din Republica Moldova fără bursă
Domeniu de studii: Ingineria sistemelor
Program de studii:

  • Sisteme de control încorporate (SCI)
   • 45 locuri bugetate
   • 4 locuri cu taxă
   • 0 locuri bugetate pentru candidați de etnie romă
   • 1 loc pentru români din Republica Moldova cu bursă
   • 0 locuri pentru români din Republica Moldova fără bursă
  • Systems and Control (SC)
   • 23 locuri bugetate
   • 10 locuri cu taxă
   • 1 loc bugetate pentru candidați de etnie romă
   • 0 locuri pentru români din Republica Moldova cu bursă
   • 0 locuri pentru români din Republica Moldova fără bursă


4. Metoda de selecție

Concurs de dosare și probă orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu:

MA = 0,6 * MLD + 0,4 * NPVC

unde:

 • MA = Media de admitere
 • NPVC = Nota obținută la proba orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu. Pentru aceastǎ probǎ nota minimǎ de admitere este 5.
 • MLD = Media de la examenul de licență (3 sau 4 ani) sau media examenului de diplomă (4 sau 5 ani)

La programele de master se poate înscrie orice absolvent al unui program de studii de licența sau de lungă durată.

Proba orală de verificare a cunoștințelor din domeniu se organizează pentru fiecare domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației, respectiv Ingineria sistemelor.

Pentru domeniul Calculatoare și tehnologia informației proba oralǎ constǎ în discuţii pe o temǎ propusǎ de candidat, relevantǎ pentru programele de studiu pentru care a optat. Se urmǎreşte în primul rând verificarea unor cunoştinţe de bazǎ privind Arhitectura sistemelor de calcul şi Programarea calculatoarelor.

Pentru domeniul Ingineria sistemelor proba orală constă din prezentarea și discuții pe o temă de proiect propusă de către candidat din domeniul sistemelor automate și informaticii aplicate, relevantă pentru specializările Sisteme și control automat (Systems and Control) și Sisteme de control încorporate.

Pentru specializările în limba engleză se va susține o probă de competență lingvistică apreciată cu calificativul admis / respins. Comisia de admitere pe facultate poate aproba echivalarea probei de competență lingvistică cu un certificat de competență lingvistică prezentat de candidat și recunoscut de Colectivul de limbi străine din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Criteriul de departajare în caz de medii egale de admitere:

Pentru medii de admitere egale, departajarea se face în funcție de nota obținută de candidat la susținerea proiectului de diplomă (licență).


5. Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

Acte necesare pentru absolvenții de studii universitare de licență – promoția 2019

Acte suplimentare master pentru absolvenții studiilor universitare de licență – promoția 2018 și anterior

Dosar plic master – model de completare